RÜBAİ JANRI İNGİLİSDİLLİ ƏDƏBİYYATŞÜNASLARIN ARAŞDIRMALARINDA
İlahə MƏMMƏDOVA
Açar sözlər: rübai, dübeyti, sufi poeziyası, Məhsəti, Ömər Xəyyam, Pol Smit, Dik Devis, Reza Saberi