NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ TÜRK QATI VƏ TÜRK MİLLİ KİMLİYİ DÜŞÜNCƏLƏRİ
Rafael Hüseynov
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Xəmsə, türk mənşəyi, Firdovsi, fars millətçiliyi, dil mühiti, Nizaminin farscası, Səid Nəfisi, türk ətri, Nizami dilinin lüğəti, milli özünəməxsusluq, Rəsulzadə, kompleks tədqiqat