NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ TÜRK QATI VƏ TÜRK MİLLİ KİMLİYİ DÜŞÜNCƏLƏRİ
Rafael Hüseynov
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Xəmsə, türk mənşəyi, Firdovsi, fars millətçiliyi, dil mühiti, Nizaminin farscası, Səid Nəfisi, türk ətri, Nizami dilinin lüğəti, milli özünəməxsusluq, Rəsulzadə, kompleks tədqiqat
DOI : https://doi.org/10.30546/2702-0034.2023.2.25.7