ƏMƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ ƏRƏB POEZİYASININ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ
Dilbər HÜSEYNOVA
Açar sözlər: Əməvilər dövrü, ərəb poeziyası, saray şairi, qəzəl