“HEYDƏRBABAYA SALAM”A AZƏRBAYCAN, TÜRKİYƏ VƏ İRAN ƏDƏBİ TƏNQİDİNDƏ MÜNASİBƏT
Nərmin ƏLİYEVA
Açar sözlər: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, “Heydərbabaya salam” poeması, ictimai məzmunlu şeirlər, simvolizm