MƏHSƏTİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞININ AVROPA ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA İLK TƏQDİMATLARI. DOĞRU VƏ YANLIŞ BAXIŞLAR
İlahə MƏMMƏDOVA
Açar sözlər: Məhsəti Gəncəvi, rubailər, Frits Meyer, Avropa şərqşünasları