SÜLEYMAN SANİ AXUNDOVUN “QORXULU NAĞILLARI”NIN TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ: PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR
Könül NƏHMƏTOVA
Açar sözlər: “Qaraca qız”, uşaq ədəbiyyatı, Süleyman Sani Axundov, millimənəvi dəyərlər