İSLAMAQƏDƏRKİ DİNİ BAXIŞLARDA VƏ FOLKLORDA YER ALAN ALLEQORİK ÜNSÜRLƏR
Təranə RÜSTƏMOVA
Açar sözlər: alleqoriya, totemizm, fetişizm, animizm, folklor, təmsil