NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNİN XALÇA FONDUNDAKI NÜMUNƏLƏRDƏ İSTİFADƏ OLUNAN KOMPOZİSİYA VƏ ELEMENTLƏR
Altun MİKAYILLI
Açar sözlər: dekorativ-tətbiqi sənət, element, xalça, eksponat