YEVLAX TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİ. EKSPOZİSİYADA SƏRGİLƏNƏN TARİXİ NÜMUNƏLƏR
Aygün QASIMOVA
Açar sözlər: mədəniyyət müəssisəsi, muzey, tarixi abidə, xalqın tarixi, mənəviyyat, sərgi, sultanlıq, Ərəş sultanlığı