1940-CI İLLƏRDƏ CƏNUBİ AZƏRBAYCANDA FORMALAŞAN ƏDƏBİ QÜVVƏLƏRİN YARADICILIĞINDA BÜTÖV VƏTƏN İDEYASI
Aysel MƏHƏRRƏMOVA
Açar sözlər: XX əsr, Cənubi Azərbaycan, Təbriz, xalq hərəkatı, Balaş Azəroğlu, İbrahim Zakir, 40-cı illər