NİZAMİ MUZEYİNDƏ XIX ƏSRƏ AİD ARXİV SƏNƏDLƏRİNİN VƏ EKSPONATLARININ TOPLANMASI VƏ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ PRİNSİPLƏRİ
NAİLƏ ƏLİYEVA
Açar sözlər: Nizami muzeyinin fondları, muzeyin ekspozisiyası, Mirzə Fətəli Axundzadə, Xurşidbanu Natəvan