MÜASİR AZƏRBAYCAN ŞAİRƏLƏRİNİN YARADICILIĞI İNGİLİS TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ
Tomiris BABANLI
Açar sözlər: müasir Azərbaycan poeziyası, Azərbaycan poeziyası antologiyası, adekvatlıq, məna uzlaşması