NƏSİMİ ŞEİRİNDƏ MUSİQİ VƏ NƏSİMİ ŞEİRİ MUSİQİDƏ
Rafael HÜSEYNOV
Açar sözlər: Nəsimi poeziyası, əruz vəzni, musiqi alətləri, hürufi rəmzləri, muğam terminologiyası, musiqi elmi, mədəni proses, Azərbaycan bəstəkarları, musiqi formaları