ÇİNGİZ ABDULLAEVİN “PAYIZ MADRİQALI” və ANARIN “BEŞMƏRTƏBƏLİ EVİN ALTINCI MƏRTƏBƏSİ” ƏSƏRLƏRİNDƏ GENDER PROBLEMİ
Təbəssüm MUXTAROVA
Açar sözlər: Çingiz Abdullayev, “Payız madriqalı”, Anar, “Beşmərtələbi evin altıncı mərtəbəsi”, detektiv janrı, gender bərabərliyi problemi