SOVET ƏDƏBİYYATINDA “İDEOLOJİ DÜŞMƏN” OBRAZINI FORMALAŞDIRAN SOSİAL-SİYASİ AMİLLƏR
Nuranə ƏSƏDULLAYEVA
Açar sözlər: sovet ədəbiyyatı, ideoloji düşmən, obraz