QURANIN “YUSİF” SURƏSİNDƏ TƏRBİYƏVİ VƏ İRFANİ MƏQAMLAR
Şəhla ABDULLAYEVA
Açar sözlər: Quran, “Yusif” surəsi, irfan, nəfs, şəfaət, tövbə, günah