İSA MUĞANNANIN ROMAN YARADICILIĞINDA YENİ ƏDƏBİ ESTETİKA VƏ FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏ MOTİVLƏRİ
İradə MUSAYEVA
Açar sözlər: İsa Muğanna, roman təfəkkürü, sosrealizm, sufilik elmi, stalinizmi ifşa nəzəriyyəsi və s.