YARIMÇIQ HEKAYƏ: ƏMİN ABİDİN “HƏSRƏT İLİ” HEKAYƏSİNİN TRANSLİTERASİYASI VƏ TƏHLİLİ
Seyran QAYIBOV
Açar sözlər: Əmin Abid, “Dirilik” məcmuəsi, “Həsrət ili” hekayə, Bakının işğalı
DOI : https://doi.org/10.30546/2702-0034.2023.2.25.30