YARIMÇIQ HEKAYƏ: ƏMİN ABİDİN “HƏSRƏT İLİ” HEKAYƏSİNİN TRANSLİTERASİYASI VƏ TƏHLİLİ
Seyran QAYIBOV
Açar sözlər: Əmin Abid, “Dirilik” məcmuəsi, “Həsrət ili” hekayə, Bakının işğalı