XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA FOLKLOR MOTİVLƏRİ: FORMA VƏ JANR KONTEKSTİNDƏ
Şərqiyyə MƏMMƏDLİ
Açar sözlər: Azərbaycan poeziyası, folklor, milli ədəbiyyat, janr, ənənə və novatorluq