NİZAMİ GƏNCƏVİ MƏSNƏVİLƏRİNDƏ MERACNAMƏLƏR
Ruziyə Quliyeva
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, epik şeir, Nizami Gəncəvi, Xəmsə, merac