NİZAMİ GƏNCƏVİNİ QORUMAQ YOLUNDA MÜBARİZ ƏLİZADƏNİN MÜBARİZƏLƏRİ
Rafael Hüseynov
Açar sözlər: Nizami irsi, 800 illik yibiley, Azərbaycan araşdırıcıları, Həmid Araslı, Mübariz Əlizadə, Mikayıl Rəfili, “Revolyusiya və Kultura”, “Xəmsə”, tənqidi məqalə, klassik nümunə, təhriflərdən qoruma