NİZAMİ MUZEYİNDƏ KEÇİRİLƏN ƏDƏBİ MƏRASİMLƏRİN MƏDƏNİ İRSİN YAŞADILMASINDA ROLU
Rəhimə RƏHİMOVA
Açar sözlər: ədəbi mərasimlər, canlı şahidlər, mədəni irs, muzey, videoyazılar, səs yazıları, xatirələr