AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ 1920-30-CU İLLƏRDƏ YENİLƏŞMƏ DALĞALARI VƏ İDEOLOJİ, KULTUROLOJİ MÜBARİZƏLƏR (Opera müğənnisi Xurşid Qacarın sənət taleyi)
Rafael HÜSEYNOV
Açar sözlər: opera müğənnisi, memuar irsi, tərcümeyi-hal sənədləri, Opera studiyası, Musiqi nəşriyyatı, xaricdə ali musiqi təhsili, yeniləşmə, ictimai-siyasi mühit, sovet ideologiyası