YAZIÇILAR İTTİFAQININ ƏDƏBİ MÜZAKİRƏLƏRİNDƏ 1950-80-Cİ İLLƏRİN TƏNQİDİ
Aynur HƏSƏNOVA
Açar sözlər: qəzet, jurnal, məqalə, tənqid, müzakirə