UTOPİYA ƏDƏBİYYATINDA SİNİFLƏRARASI ZİDDİYYƏTİN ƏKS OLUNMASI VƏ İSLAHATLARA ÇAĞIRIŞ
Mahirə HACIYEVA
Açar sözlər: utopiya, cəmiyyət, qəhrəman, islahat, elmi-texniki tərəqqi