KLASSİK EPİK ƏNƏNƏ: “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ “DASTANİ-ƏHMƏD HARAMİ”
Tariyel QƏNİ
Açar sözlər: “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Dastani-Əhməd Harami”, epik ənənə, epos, mədəni qəhrəman, arxaik epik ənənə, epik coğrafiya