BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASINDA ANA DİLİNƏ MÜNASİBƏT
Türkan Möylam qızı QƏDİROVA
Açar sözlər: B.Vahabzadə, poeziya, ana dili, dildə özgələşmə, əsl vətəndaş mövqeyi, ana dili sevgisi