AZƏRBAYCAN ƏDİBLƏRİNİN NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNDƏKİ PORTRETLƏRİNİN BƏRPA TARİXİ
İranə İBRAHİMOVA
Açar sözlər: portret, rəssam, muzey bərpa, konservasiya