XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA MÜXƏMMƏS JANRINDA YAZILMIŞ ŞEİRLƏRİN MÖVZU DAİRƏSİ
Nailə MUSTAFAYEVA
Açar sözlər: şeir, müxəmməs, Sabir, satira, misra