“KOMMUNİST” QƏZETİNDƏ REPRESSİYA İLLƏRİNDƏ ƏDƏBİYYAT VƏ TƏNQİD (1936-1937)
Qabil ƏLİYEV
Açar sözlər: “Kommunist” qəzeti, repressiya, ədəbiyyat, tənqid, Azərbaycan