NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏNİN TƏDQİQATLARINDA
Nəcibə BAĞIRZADƏ
Açar sözlər: M.Ə.Rəsulzadə, Nizami Gəncəvi, Azərbaycan şairi Nizami, nizamişünaslıq, Şərq, ədəbiyyatşünas