AZƏRBAYCAN – QƏDİM MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR DİYARI (YƏHUDİ MİLLİ-MƏNƏVİ İRSİNİN QORUNMASI)
Ayna ƏLİXANOVA
Açar sözlər: dağ yəhudiləri, milli ədəbiyyat, milli irs, multikulturalizm, tolerantlıq