NƏSİMİ POEZİYASINDA CAVABLI VƏ CAVABSIZ SUALLAR
Rafael Hüseynov
Açar sözlər: şeiryaratma üslubu, klassik poetika, Sokrat qəlibi, hürufilik, bədii sual, Həsənoğlu, Fəzlullah Nəimi, “Növmnamə”, Nəsimi suallarında laylar