AZƏRBAYCAN AŞIQ YARADICILIĞINDA “YUSİF VƏ ZÜLEYXA” SÜJETİ
Şəhla ABDULLAYEVA
Açar sözlər: aşıq yaradıcılığı, Yusif, Züleyxa, Yaqub, Misir