AZƏRBAYCAN AŞIQ YARADICILIĞINDA “YUSİF VƏ ZÜLEYXA” SÜJETİ
Şəhla ABDULLAYEVA
Açar sözlər: aşıq yaradıcılığı, Yusif, Züleyxa, Yaqub, Misir
ISSN 2522-4808 (print)
CARİ BURAXILIŞ