MİR MÖHSÜN NƏVVABIN “TƏZKİREYİ-NƏVVAB” ƏSƏRİ HAQQINDA BƏZİ QEYDLƏR
Əkrəm BAĞIROV
Açar sözlər: Mir Möhsün Nəvvab, “Təzkireyi-Nəvvab”, “Məclisi-Fəramuşan”, Azərbaycan, Qarabağ, əlyazma